OCENA OGÓLNA - DEMOGRAFIA


Sytuacja Gminy Jarosław na tle grupy porównawczej - DEMOGRAFIA

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2017 r.KRÓTKA OCENA GMINY

Z punktu widzenia oceny demograficznej gminy należy wskazać, że na tle gmin należących do grupy porównawczej większość wskaźników znajduje się w obszarze sprzyjającym, co wpływa na taką ocenę ogólną obszaru. Wśród sprzyjających wskaźników wskazać należy na saldo migracji, przyrost naturalny, mieszkańców w wieku poprodukcyjnym oraz zastępowalność pokoleń na rynku pracy. Świadczy to o korzystnej strukturze wiekowej mieszańców i atrakcyjności Gminy Jarosław jako miejsce zamieszkania. Niesprzyjająco wypadają wskaźniki dotyczące dochodów z PIT per capita oraz podatku od nieruchomości i podatków od środków transportowych, co oznacza że są one korzystne dla mieszkańca, lecz przynoszą niski dochód dla Gminy Jarosław.Wskaźniki w obszarze DEMOGRAFIA