Realizacja zadań w ramach pożytku publicznego


WARTOŚĆ PRZYZNANYCH ŚRODKÓW

na realizację zadań publicznych

w ramach pożytku publicznego 2021 r.:

344 151


WARTOŚĆ PRZYZNANYCH ŚRODKÓW

na zadania z zakresu rozwoju sportu zgodnie z ustawą o sporcie 2021 r.:

773 000


Obowiązek przygotowania sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Jarosław z organizacjami pozarządowymi wynika z art. 5a ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku i o wolontariacie (j.t. Dz.U.2020.1057 z późn. zm).

Roczny Program Współpracy Gminy Jarosław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 r. został uchwalony przez Radę Gminy Jarosław w dniu 29 października 2020 r. Uchwałą Nr VII/125/2020.


Głównym celem uchwalonego rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 r. było zaspokajanie potrzeb mieszkańców Gminy Jarosław oraz włączenie organizacji pozarządowych działających na terenie gminy w proces rozwoju społeczno-kulturalnego gminy.

Adresatami programu były organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Współpraca Gminy Jarosław z organizacjami pozarządowymi w 2021 r. obejmowała:

 • współpracę finansową - polegającą na:

   • zlecaniu organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych gminy, na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

   • wspieraniu finansowym realizacji zadań służących rozwojowi sportu na zasadach określonych w ustawie o sporcie,

 • współpracę pozafinansową - obejmującą:

   • wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania,

   • konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego, w szczególności poprzez udostępnianie projektów uchwał w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,

   • promocję działalności organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy,

   • bezpłatne użyczanie lokali i obiektów sportowych.realizacja zadań publicznychW ramach realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 r. prowadzono z organizacjami pozarządowymi współpracę finansową poprzez zlecanie organizacjom pozarządowym realizację zadań publicznych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dotacje na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, edukacji, oświaty i wychowania przekazano w trybie otwartego konkursu ofert zgodnie z art. 13 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Otwarty konkurs ofert Wójt Gminy Jarosław ogłosiła w dniach 5 lutego 2021 r. i 30 marca 2021 r. W ramach konkursów w terminach określonych w regulaminie zostały złożone oferty realizacji ośmiu zadań publicznych. W wyniku oceny merytorycznej Komisje Konkursowe zarekomendowały do realizacji 8 ofert wraz z proponowanymi kwotami dotacji na realizację poszczególnych zadań publicznych.

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu przyznano następujące dotacje:

 • Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Jarosław do ośrodka celem realizacji rocznego przygotowania przedszkolnego i obowiązku nauki powierzono: Polskiemu Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jarosławiu - kwota 199.277,00 zł;

 • Organizacja rajdów o charakterze turystycznym dla młodzieży i dorosłych mieszkających na terenie Gminy Jarosław powierzono - Stowarzyszeniu KST Wólka Pełkińska na kwotę 9.000,00 zł;

 • Organizacja Igrzysk Sportowych o charakterze rekreacyjnym dla dzieci i dorosłych mieszkających na terenie Gminy Jarosław powierzono - Stowarzyszeniu KST Wólka Pełkińska na kwotę 15.000,00 zł;

 • Organizacja zajęć, zawodów i imprez sportowych dla dzieci z terenu Gminy Jarosław powierzono - Uczniowskiemu Klubowi Sportowo-Turystycznemu LIDER przy Gimnazjum w Muninie na kwotę 20.000,00 zł;

 • Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie tenisa stołowego w miejscowości Pełkinie powierzono - UKS „Sokół” Pełkinie na kwotę 2.000,00 zł;

 • Upowszechnianie kultury fizycznej w miejscowości Koniaczów powierzono - Klubowi Karate Kyokushin „Ichigeki” na kwotę 18.000,00 zł;

 • Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2021 r. powierzono - Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej w Przemyślu na kwotę 76.410,00 zł;

 • Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Gminy Jarosław w miejscu ich zamieszkania w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. powierzono - Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej w Przemyślu na kwotę 4.464,00 zł.

Przyznane dotacje zostały przekazane organizacjom w terminach określonych w umowach.realizacja zadań służących rozwojowi sportuZadania z zakresu rozwoju sportu w gminie Jarosław realizowane były zgodnie z Ustawą o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz.U.2020.1133). Dotacje dla klubów sportowych przekazywane są na podstawie Uchwały Nr VII/127/2020 Rady Gminy Jarosław z dnia 29 października 2020 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Jarosław.

Po rozpatrzeniu złożonych wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu zgodnie z w/w uchwałą, Wójt Gminy Jarosław w dniu 9 lutego 2021 r. przyznała dotacje celowe dla następujących klubów sportowych:

 • Propagowanie i rozwój piłki nożnej wśród dzieci, młodzieży oraz seniorów w miejscowości Wólka Pełkińska w 2021 r. - Ludowemu Klubowi Sportowemu „Wólczanka” w Wólce Pełkińskiej - kwota 285.000,00 zł.

 • Rozwój piłki nożnej w miejscowości Tuczempy w 2021 r. - Klubowi Sportowemu „Piast” w Tuczempach - kwota 187.500,00 zł.

 • Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej w miejscowości Morawsko - Ludowemu Klubowi Sportowemu „PŁOMIEŃ” w Morawsku - kwota 80.000,00 zł.

 • Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej w miejscowości Pełkinie - Ludowemu Klubowi Sportowemu „Błękitni” w Pełkiniach - kwota 42.500,00 zł.

 • Rozwój sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w miejscowości Munina z zakresu piłka nożna - Ludowemu Klubowi Sportowemu „Delin” w Muninie - kwota 39.000,00 zł.

 • Rozwój sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w miejscowości Surochów z zakresu piłka nożna - Klubowi Sportowemu „Fredro” w Surochowie - kwota 39.000,00 zł.

 • Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej w miejscowości Wola Buchowska - Ludowemu Klubowi Sportowemu „Ostrovia” w Woli Buchowskiej - kwota 33.000,00 zł.

 • Rozwój sportu wśród młodzieży i dorosłych w zakresie piłki nożnej w miejscowości Makowisko - Ludowemu Klubowi Sportowemu „Makovia” w Makowisku - kwota 33.000,00 zł.

 • Rozwój sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie łucznictwa sportowego na terenie Gminy Jarosław - Ludowemu Klubowi Sportowemu „Makovia” w Makowisku - kwota 17.000,00 zł.

 • Rozwój sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej w miejscowości Makowisko - Ludowemu Klubowi Sportowemu „Makovia” w Makowisku - kwota 7.000,00 zł.

 • Upowszechnianie futsalu i innych odmian piłki nożnej na terenie Gminy Jarosław - Klubowi Tech-Project Futsal Team Jarosław - kwota 10.000,00 zł.


Zadania obejmowały organizację międzyklubowych rozgrywek w piłce nożnej i futsalu, prowadzone przez Podkarpacki Związek Piłki Nożnej w Rzeszowie i w łucznictwie prowadzone przez Polski Związek Łuczniczy w Warszawie. Zakres zadań obejmował następujące kategorie kosztów niezbędnych do ich realizacji, udokumentowanych fakturami i rachunkami tj:

 • realizację programów szkolenia sportowego, w szczególności:

   • wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry szkoleniowej tj. trenerów i instruktorów,

   • opiekę medyczną, badania lekarskie,

   • zakup środków doraźnej pomocy medycznej,

   • opłaty związkowe i rejestracyjne, licencje, zezwolenia,

   • ubezpieczenia OC podmiotu oraz NW zawodników i trenerów,

 • zakup sprzętu sportowego oraz strojów sportowych,

 • pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach, w szczególności:

   • koszt zakupu pucharów i dyplomów,

   • transport zawodników,

   • zakup produktów spożywczych,

   • opłaty sędziowskie,

   • opłaty startowe,

   • usługi ochrony,

   • zabezpieczenie medyczne,

 • pokrycie kosztów utrzymania i korzystania z obiektów sportowych:

   • utrzymanie obiektów,

   • najem obiektów sportowych,

 • sfinansowanie stypendiów sportowych dla zawodników, przyznawanych przez klub na podstawie regulaminu zaakceptowanego przez Gminę Jarosław, pod warunkiem, że związane jest z realizacją celu publicznego, o którym mowa w § 2 ust. 1,

 • pokrycie kosztów obsługi księgowej i kosztów administracyjnych.