BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE


Stan bezpieczeństwa publicznego jest jednym z najistotniejszych czynników wpływających na poziom życia mieszkańców Gminy Jarosław. Uprawnienia samorządu w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego w większości przypadków koncentrują się wokół przyjętych aktów prawa. W Gminie Jarosław nie ma Straży Gminnej, a siedziba Komendy Powiatowej Policji oraz Komendy Powiatowej Straży Pożarnej jest na terenie miasta Jarosław. Obie jednostki swym zasięgiem obsługują także Gminę Jarosław. Gmina wspiera działalność służb, które odpowiadają za bezpieczeństwo publiczne - Komendę Powiatową Policji oraz bezpieczeństwo pożarowe - Ochotnicze Straże Pożarne i Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej.Wydatki zrealizowane w ramach bezpieczeństwa publicznego w 2021 r.:

219 166

-79,08%

do roku 2020W 2021 r. na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wydatkowano 219.166,86 zł. W stosunku do 2020 r. wydatki na bezpieczeństwo publiczne zmniejszyły się o 79,08%, głównie na skutek zmniejszenia wysokości realizowanych wydatków majątkowych. W 2020 r. bowiem dokonano zakupu pojazdów specjalnych dla OSP Morawsko i OSP Surochów. Głównym kierunkiem wydatkowania środków przez gminę było utrzymanie w bojowej gotowości jednostek OSP działających na terenie Gminy Jarosław, choć środki przeznaczano również na wsparcie finansowe Komendy Powiatowej Policji i obronę cywilną.


Bezpieczeństwo w Gminie Jarosław w 2021 r.DZIAŁALNOŚĆ OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCHTeren Gminy Jarosław zabezpiecza 8 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych:

 • OSP Koniaczów,

 • OSP Makowisko,

 • OSP Morawsko,

 • OSP Pełkinie,

 • OSP Surochów,

 • OSP Wola Buchowska,

 • OSP Wólka Pełkińska,

 • OSP Zgoda.

Jednostka OSP Wólka Pełkińska włączona jest do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego, co wiąże się z dodatkowymi zadaniami, jakie musi realizować po zadysponowaniu ich przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej. Jednostki OSP sukcesywnie podnoszą swoje kwalifikacje poprzez kształcenie naczelników, dowódców, ratowników medycznych, kierowców itd. Szkolenia podstawowe dla strażaków realizuje bezpłatnie Komenda Powiatowa PSP. Natomiast szkolenia na ratowników medycznych finansowane są ze środków gminy. Do zadań gminy należy zapewnienie gotowości bojowej jednostkom OSP, czyli finansowanie ich działalności statutowej.

Zdjęcie strażaków OSP Koniaczów.
Zdjęcie strażaków OSP Pełkinie.
Zdjęcie strażaków OSP Suchorów.
Zdjęcie strażaków niosących uciętą gałąź.
Zdjęcie wozów strażackich.Wydatki bieżące na finansowanie jednostek osp w 2021 r.:

185 683

+4,89%

do roku 2020Koszt utrzymania jednostek OSP z budżetu gminy wyniósł 201.083 zł, w tym wydatki bieżące 185.683 zł. Dzięki efektywnemu działaniu tut. urząd w 2021 r. pozyskał fundusze zewnętrzne dla lokalnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości 148.879,00 zł. Zostały zakupione m.in. motopompy, agregaty prądotwórcze, aparaty powietrzne, najaśnice do oświetlania pola pracy, hełmy strażackie, radiotelefony, wentylatory oddymiające i wiele innych sprzętów niezbędnych w prowadzeniu działań ratowniczo gaśniczych. Zakupiony sprzęt zwiększył zdolności bojowe jednostek OSP, w sposób znaczący przyczynił się do poprawy bezpieczeństwa ludności i środowiska naturalnego oraz samych ratowników biorących udział w akcjach na terenie Gminy Jarosław jak i całego powiatu. Jednostki OSP z terenu Gminy Jarosław czynnie i efektywnie uczestniczyły w zapobieganiu, przeciwdziałaniu i usuwaniu skutków zagrożeń jakie występowały w 2021 r.


54

Liczba zdarzeń / akcji ratowniczych OSP w 2021 r.

10

Liczba zdarzeń / akcji pożarniczych OSP w 2021 r.

44

Liczba zdarzeń / akcji związanych z miejscowymi zagrożeniami w 2021 r.


13 listopada 2021 roku miało miejsce uroczyste poświęcenie samochodu ratowniczo-gaśniczego marki Volvo dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wólce Pełkińskiej. Uroczysty apel rozpoczął się od złożenia meldunku przez dowódcę uroczystości druha Ryszarda Pasiecznika Prezesowi Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Jarosławiu Pani Wójt Elżbiecie Grunt, następnie w trakcie hymnu narodowego podniesiono flagę państwową na maszt. Kulminacją apelu było uroczyste poświęcenie samochodu pożarniczego marki Volvo. Apel zakończył się złożeniem meldunku oraz odprowadzeniem pocztu sztandarowego. Średni samochód ratowniczo gaśniczy Volvo został zakupiony w czwartym kwartale 2020 r. Wartość inwestycji wynosi 789.906,00 zł, z czego wkład własny Gminy Jarosław wynosi 366.906,00 zł. Dotacja krajowa wynosi 423.000,00 zł. Nowy pojazd ratowniczo-gaśniczy zwiększył zdolność bojową jednostki OSP, w sposób znaczący przyczynił się do poprawy bezpieczeństwa ludności i środowiska naturalnego oraz samych ratowników biorących udział w działaniach ratowniczo gaśniczych.


Zdjęcie przedstawia święcenie wozu strażackiego.

Źródło zdjęć: profil FB Wójta Gminy Jarosław

Zdjęcie przedstawia wóz strażacki.SPRAWY OBRONNE I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWEOrganem właściwym w sprawach obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, spraw obronnych na terenie gminy jest Wójt Gminy Jarosław. Zadania w tym zakresie wójt wykonuje przy pomocy pracowników Referatu Spraw Obywatelskich (RSO). Organem pomocniczym wójta w zapewnieniu wykonywania zadań zarządzania kryzysowego jest Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego (GZZK). Na potrzeby reagowania w sytuacjach kryzysowych w czasie pokoju opracowuje się dokumentację (plany) niezbędne do późniejszej realizacji, a plany już opracowane aktualizuje się systematycznie.


Ważnym elementem skutecznego działania jest szkolenie wszystkich pracowników odpowiedzialnych za realizację zadań w czasie wystąpienia sytuacji kryzysowych, stanów nadzwyczajnych oraz w sytuacjach zewnętrznego zagrożenia państwa . W 2021 r. wyznaczeni pracownicy urzędu brali udział w czterech szkoleniach teoretycznych oraz czterech ćwiczeniach praktycznych z zakresu obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego oraz spraw obronnych. Całość została zrealizowana zgodnie z planem szkoleń wyznaczonym przez Referat Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Jarosławiu oraz Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.


W zakresie logistycznego zabezpieczenia przedsięwzięć obrony cywilnej nadzorowane są warunki przechowywania, eksploatacji i remontu sprzętu OC w magazynie gminnym OC. Sprzęt znajdujący się w magazynie OC jest konserwowany, a sprzęt łączności i wykrywania skażeń jest legalizowany i konserwowany w wojewódzkim warsztacie OC. Magazyn OC zlokalizowany jest w budynku Urzędu Gminy w Jarosławiu.


Do najważniejszych zadań w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego jakie miały miejsce w 2021 r. należy wymienić kontynuację walki z epidemią koronawirusa COVID-19. W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców nasz urząd podjął działania mające na celu zminimalizowanie rozprzestrzeniania się wirusa. Do najważniejszych z nich należały:

 • dystrybucja maseczek dla mieszkańców gminy,

 • dystrybucja do szkół i świetlic środków do dezynfekcji oraz maseczek,

 • prowadzenie akcji informacyjnej za pomocą dostępnych środków tj. strony internetowej, biuletynu, wiejskich tablic ogłoszeń.


Ponadto pracownicy urzędu zostali wyposażeni w środki ochrony indywidualnej tj. maseczki oraz płyny dezynfekcyjne, a każda osoba przychodząca do urzędu obowiązkowo dezynfekowała dłonie. Nad prawidłowością tego procesu czuwał strażak z Ochotniczej Straży Pożarnej. Jednostki OSP również zostały wyposażone w środki ochrony indywidualnej.