sprawy społeczne oraz zdrowie


REALIZOWANE PROGRAMY Związane z POMOCĄ SPOŁECZNĄ I ZDROWIEM



Realizacja zadań związanych z sprawami społecznymi, rodziną oraz zdrowiem stanowi odzwierciedlenie działań podejmowanych na podstawie polityk programów i strategii przyjętych przez władze Jarosławia. Do najważniejszych z nich należą:

   • Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Jarosław na lata 2021-2030;

   • Program Wspierania Rodziny w Gminie Jarosław na lata 2021-2023;

   • Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2026;

   • Wieloletni program osłonowy w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023;

   • Gminny program przeciwdziałania narkomanii na rok 2021 r.;

   • Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021.

Dokładniejszy opis wskazanych powyżej programów znajduje się w części raportu poświęconej Realizowanym Politykom, Programom i Strategiom.



Wysokość zrealizowanych wydatków w ramach pomocy społecznej i wsparcia rodziny:

23 002 599
-1,45%
do roku 2020



Nieznaczny spadek poziomu wydatków na pomoc społeczną i wsparcie dla rodziny w 2021 r. wiąże się ze zmniejszeniem wydatków Gminy Jarosław na wypłatę świadczeń wychowawczych. Dla porównania warto wskazać, że w 2020 r. na ten cel wydatkowano 14,1 mln zł podczas gdy w 2021 r. wydatki te wyniosły 13,8 mln zł. W 2021 r. dokonywano wypłaty świadczeń wychowawczych na podstawie wniosków złożonych w roku 2020. Rozpatrywano również wnioski na nowonarodzone dzieci.


20 705 774

Wysokość wypłaconych świadczeń społecznych

894 985

Wydatki na bieżące utrzymanie GOPS

80 874

Wartość zadań związanych z usługami opiekuńczymi

Świadczenia wsparcia materialnego w 2021 r.

Przyczyny korzystania z pomocy społecznej w 2021 r.

Najczęściej występującymi powodami korzystania z pomocy społecznej w Gminie Jarosław w 2021 r. były bezrobocie, długotrwała lub ciężka choroba oraz niepełnosprawność. Należy przy tym zaznaczyć, że rodzina mogła korzystać z pomocy z powodu różnych przesłanek jednocześnie (ta sama rodzina mogła być ujęta w tabeli w pozycjach ubóstwo, bezrobocie i długotrwała lub ciężka choroba). Aby uzyskać pomoc ze strony GOPS rodzina lub osoba ubiegająca się o pomoc musi spełnić co najmniej dwie przesłanki tj. po pierwsze dochód osoby lub rodziny nie może przekroczyć kryterium ustawowego, po drugie musi wystąpić co najmniej jedna przesłanka, o której mowa w ustawie o pomocy społecznej.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wspiera osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. W 2021 r. świadczeniami pieniężnymi objęto 137 rodzin, a niepieniężnymi 96 rodzin. Pracę socjalną świadczono wobec 83 rodzin.

Gminny oŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Obecna struktura organizacyjna Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest odpowiedzią na diagnozowane na przestrzeni wielu lat potrzeby środowiska lokalnego, określone w oparciu o analizę i ocenę występujących zjawisk, powodujących zapotrzebowanie na różne formy wsparcia.

W trakcie 2021 r. GOPS kompleksowo realizował zadania własne oraz zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej. Dodatkowo, pozyskano środki ze źródeł zewnętrznych w ramach ogłaszanych konkursów i programów tj. "Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023", "Pomoc żywnościowa", "Asystent rodziny na rok 2021", czy "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie". Ponadto, w ramach prowadzonej działalności statutowej GOPS w swojej bieżącej pracy realizował kontrakty socjalne i działania środowiskowe.

wybrane zadania realizowane w ramach pomocy społecznej i wsparcia rodziny w 2021 r.


Posiłek w szkole i w domu

Wsparcie dla mieszkańców Gminy Jarosław polegało na zapewnieniu jednego gorącego posiłku dziennie osobom nie mogącym go przygotować we własnym zakresie ze względu na wiek, chorobę, niepełnosprawność, brak środków finansowych czy warunków do przygotowania posiłku.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował program w dwóch formach tj. w naturze w ramach przyznanego gotowego posiłku, a dla osób wymagających stosowania szczególnej diety w formie zasiłku celowego. Posiłki wydawano w placówkach oświatowych, a także w Barze "Smakosz". Łącznie, programem objętych zostało 422 osoby. Z kolei świadczenia pieniężne na zakup żywności otrzymało 281 osób. Ogólny koszt Programu wyniósł 293.369,00.

Posiłek w szkole i w domu - fotografia


Zdjęcie przedstawia wózek z zakupami

pomoc żywnościowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarosławiu przy współpracy z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej oraz Caritas Kolegiata Bożego Ciała Jarosław, realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

Głównym celem programu jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwo w działaniach w ramach środków towarzyszących. Zadanie Ośrodka podlegało na wydawaniu rozpatrywaniu wniosków i wydawania uprawnień do pozyskania powyższej pomocy. Ośrodek wydał skierowania dla 827 osób na pomoc rozdzielaną w 2021 r.


Asystent rodziny na rok 2021

Asystent rodziny realizował pracę z rodzinami przeżywającymi trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Zadaniem asystenta rodziny jest całościowe wspieranie rodziny wychowującej dzieci, zagrożonej wykluczeniem społecznym, poprzez zmianę stosunku osób w rodzinie do własnej sprawności, podniesienie samooceny, wzbudzenie wiary we własne siły, a także poprzez pomoc w wykonywaniu najprostszych czynności.


Zdjęcie przedstawia parę z dzieckiem.


Program "Nie bądź obojętny, reaguj na przemoc"..

Nie bądź obojętny, reaguj na przemoc

W 2021 r. zrealizowano projekt osłonowy "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie" pt. "Nie bądź obojętny, reaguj na przemoc" - Program współfinansowany był ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Całkowity koszt projektu wynosił 45.725,00 zł w tym kwota dotacji wynosiła 36.580,00 zł, zaś wkład własny wynosił 9.145,00 zł. W ramach programu zrealizowano poradnictwo specjalistyczne w formie stacjonarnej i telefonicznej prowadzone przez psychologa i prawnika dla osób doznających i zagrożonych przemocą w rodzinie. Porady prowadzone były w okresie od czerwca do sierpnia. Z porad telefonicznych psychologa i prawnika skorzystało 50 osób.

Spośród osób biorących udział w programie, została utworzona grupa wsparcia dla osób zagrożonych oraz dotkniętych przemocą w rodzinie. Spotkania rozpoczęły się w miesiącu lipcu i trwały do końca grudnia 2021 r.


zdrowie



Ochrona zdrowia to sektor, który często nie charakteryzuje się wysokimi wydatkami, ale pomimo tego, zakres realizowanych zadań pozostaje zróżnicowany. Podstawowe obowiązki gminy w tym zakresie zostały zawarte w ustawie o samorządzie gminnym, która wskazuje, iż zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy, wśród których uwzględnia się m.in. sprawy ochrony zdrowia. Jednakże szczegółowe kompetencje określają także inne akty prawne, w szczególności ustawy, które dotyczą przedsięwzięć związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii.

Corocznym przedsięwzięciem realizowanym przez gminę były zadania określone w ramach programów rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. W założeniu uwzględniały on tworzenie warunków przeciwdziałających problemom związanym z uzależnieniami i przemocą w rodzinie, a także działania na rzecz ograniczenia dostępności do alkoholu oraz profilaktykę uzależnień zarówno wśród dzieci, młodzieży, jak i dorosłych.

Łączne wydatki w ochronie zdrowia w 2021 r. wyniosły ponad 142 tys. zł, w tym najwyższą kwotę wydatkowano w zakresie przedsięwzięć dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi. W głównej mierze skupiały się one na zwiększeniu dostępności do instytucji wspomagających proces leczenia oraz rehabilitacji osób nadużywających substancji psychoaktywnych i ich rodzin, a także na poprawie skoordynowanych działań profilaktycznych, informacyjnych, edukacyjnych i szkoleniowych.

Przebieg AKCJI SZCZEPIEŃ

Rok 2021 był kolejnym, w którym mieszkańcy Gminy Jarosław zmagali się z epidemią choroby COVID-19. Z tego względu, podjęto realizację działań zmierzających do zapewnienia mieszkańcom dostępności do usług w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia. W związku z realizacją Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w 2021 r. na terenie Gminy Jarosław dostępne były punkty, w których wykonywano szczepienia przeciwko COVID-19.

Działania wójta, radnych oraz pracowników gminnych instytucji skupiały się na stworzeniu możliwości do zaszczepienia przeciw COVID-19 oraz zaangażowania w akcję promocyjną szczepień przeciw COVID-19. W ramach podjętych wysiłków, aktywnie promowano szczepienia przeciwko COVID-19, a także przeprowadzono akcję szczepień w trakcie festynu #szczepimysie z KGW w Koniaczowie. Ponadto, we współpracy z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi, Gmina Jarosław zapewniała bezpłatny transport do punktów szczepień dla seniorów oraz osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień na terenie gminy. Ponadto, gmina pomagała w realizacji zadań związanych z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Efektem podjętych działań było zaszczepienie blisko 6 tys. mieszkańców gminy.

Festyn "szczepimysie z KGW".

Na rzecz ochrony zdrowia, w 2021 r. podjęte zostały również inne działania obejmujące współpracę z organizacjami pozarządowymi. Dzięki temu kontynuowano realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej.