REALIZOWANE POLITYKI, PROGRAMY I STRATEGIE


Niniejsza część przedstawia podsumowanie najważniejszych zadań wykonywanych w 2021 r. przez Gminę Jarosław w związku z realizacją lokalnych polityk, programów i strategii.


Spośród wielu uchwał Rady Gminy stanowiących o kierunkach realizacji lokalnych polityk, programów i strategii, w pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na Strategię Rozwoju Gminy Jarosław na lata 2016-2025, która jest dokumentem o charakterze strategicznym, wyznaczającym główne kierunki rozwoju gminy.


Istotna część zadań wójta w 2021 r. związana była z realizacją i wdrożeniem działań zaplanowanych w licznych dokumentach o charakterze programowym i strategicznym, w tym programom dedykowanym konkretnym zadaniom własnym.15


dokumentów i programów strategicznych gminy było realizowanych w 2021 r.,
w tym:
2

z obszaru

ochrony środowiska

4

z obszaru

pomocy społecznej

2

o charakterze

ogólnym2

z obszaru

ładu przestrzennego

2

z obszaru

gospodarki komunalnej


1

z obszaru

oświaty

2

z obszaru

ochrony zdrowia


Krótki opis realizacjiprogramy o charakterze ogólnymStrategia Rozwoju Gminy Jarosław na lata 2016-2025

Podstawa prawna: Strategia została przyjęta do realizacji na mocy Uchwały Nr VII/96/2016 Rady Gminy Jarosław z dnia 27 października 2016 r. w sprawie Strategii Rozwoju Gminy Jarosław na lata 2016-2025.

Cel: Niniejszy dokument, poprzez powiązanie bezpośrednio z budżetem gminy oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, jest jednym z ważniejszych instrumentów działania władz samorządowych. Poszczególne zapisy strategii są odzwierciedleniem aktualnych potrzeb gminy oraz wskazują kierunek działań lokalnych w ujęciu długofalowym. Kluczowym elementem strategii rozwoju jest wizja, która określa docelowy obraz gminy w przyszłości

Realizacja w 2021 r.: W ramach niniejszej strategii podejmowano szereg działań w ramach poszczególnych programów strategicznych, opisanych szczegółowo poniżej.

Roczny program współpracy Gminy Jarosław z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr VII/125/2020 Rady Gminy Jarosław z dnia 29 października 2020 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Jarosław z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.

Cel: Nadrzędnym celem programu jest budowanie partnerstwa pomiędzy Gminą Jarosław i organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, służącego diagnozowaniu i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców oraz wzmacnianiu aktywności społeczności lokalnych. Program obejmuje wsparcie w takich obszarach jak: sport; ochrona zdrowia; wspieranie działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym; pomoc społeczna, promocja i organizacja wolontariatu; kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; bezpieczeństwo publiczne; wspieranie działań niosących pomoc osobom chorym, starszym i niepełnosprawnym; wspierania edukacji ekologicznej wśród dzieci i młodzieży.

Realizacja w 2021 r.: Szczegółowe informacje odnośnie realizacji programu przedstawiono na podstronie Realizacja zadań w ramach pożytku publicznego.programy Z OBSZARU POMOCY SPOŁECZNEJStrategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Jarosław na lata 2021-2030

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr VI/64/2021 Rady Gminy Jarosław z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Jarosław na lata 2021-2030.

Cel: Niniejszy dokument strategiczny ukazuje najważniejsze problemy społeczne występujące w Gminie Jarosław, takie jak bezrobocie, niepełnosprawność, uzależnienia, ubóstwo, bezdomność, przemoc w rodzinie, przestępczość.

Realizacja w 2021 r.: W ramach niniejszej strategii:

 • współpracowano z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy dla rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej oraz innych form wsparcia tych rodzin (185 wywiadów środowiskowych, 83 rodziny objęte pracą socjalną, 24 rodziny korzystające ze wsparcia w formie poradnictwa specjalistycznego, 226 rodzin korzystających ze wsparcia finansowego, 263 rodziny korzystające ze wsparcia rzeczowego);

 • organizowano pracę asystenta rodziny z rodziną w miejscu zamieszkania (8 rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny);

 • organizowano spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych, jako kompleksowego systemu wsparcia i pomocy rodzinom dotkniętym przemocą;

 • prowadzono stałą współpracę z PUP w zakresie rozwoju form zatrudnienia na terenie gminy.

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2026

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr VII/128/2020 Rady Gminy Jarosław z dnia 29 października 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2026.

Cel: Niniejszy dokument ma na celu przede wszystkim, zwiększenie dostępności i skuteczności pomocy dla osób uwikłanych w przemoc oraz wypracowanie w mieszkańcach wrażliwości społecznej wobec zjawiska przemocy w rodzinie.

Realizacja w 2021 r.: W ramach niniejszego programu podejmowano następujące działania:

 • budowanie lokalnego systemu w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

 • podniesienie kompetencji służb i instytucji w zakresie pomocy rodzinie;

 • diagnozowanie zjawiska przemocy na terenie Gminy Jarosław;

 • udzielenie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie.

W 2021 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarosławiu od maja 2021 r. realizował projekt pt. „Nie bądź obojętny, reaguj na przemoc” w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.


Zdjęcie przedstawia rysunek "Stop Przemocy".
Zdjęcie przedstawia spotkanie zorganizowane przez GOPS.
Zdjęcie grupowe dzieci i młodzieży na spotkaniu z GOPS..


Program Wspierania Rodziny w Gminie Jarosław na lata 2021-2023

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr VII/129/2020 Rady Gminy Jarosław w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Jarosław na lata 2021 – 2023.

Cel: Nadrzędnym celem programu jest stworzenie spójnego systemu wsparcia rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Jarosław, które przeżywają trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Realizacja w 2021 r.: W ramach niniejszego programu podejmowano następujące działania:

 • diagnozowanie i analiza środowisk rodzinnych;

 • rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny;

 • zapewnienie jej specjalistycznego poradnictwa i wsparcia;

 • zapobieganie powstawaniu sytuacji kryzysowych wymagających interwencji oraz rozwiązywania już istniejących;

 • dążenie do reintegracji rodzin;

 • podnoszenie kwalifikacji pracowników instytucji i organizacji wspierających rodzinę i dzieci.

Wieloletni program osłonowy w zakresie DOŻYWIANIA "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr X/121/2018 Rady Gminy w Jarosławiu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.

Cel: Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji.

Realizacja w 2021 r.: Programem objęto 137 uczniów szkół podstawowych i szkół średnich z terenu Gminy Jarosław.


Program "Posiłek w szkole i w domu".

.programy Z OBSZARU OCHRONY ZDROWIAGminny program przeciwdziałania narkomanii na rok 2021 rok

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr VII/123/2020 Rady Gminy Jarosław z dnia 29 października 2020 r. w sprawie: Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021.

Cel: Niniejszy program ma na celu przede wszystkim podniesienie wiedzy mieszkańców w zakresie problemów związanych z używaniem środków psychotropowym oraz udzielenie pomocy osobom i rodzinom, które zmierzają się z problemem narkomanii. Ważnym elementem programu jest także prowadzenie działań profilaktycznych w placówkach oświatowych gminy.

Realizacja w 2021 r.: W ramach niniejszego programu, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych współpracowała z Zespołem Ekonomiczno-Administracyjnym Gminy Jarosław w zakresie działań na rzecz uświadamiania młodzieży oraz przeciwdziałania narkomanii. Prowadzono programy profilaktyczne adresowane do dzieci i młodzieży, wspierano programy profilaktyczne szkół na terenie Gminy Jarosław. Organizowano imprezy w okolicznych sołectwach, w trakcie których przeprowadzono rozmowy o tematyce profilaktycznej z zakresu uzależnień od alkoholu, narkotyków i przemocy w rodzinie.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr VII/124/2020 Rady Gminy Jarosław z dnia 29 października 2020 r. w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021.

Cel: Dokument obejmuje działania profilaktyczne oraz zmierzające do minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych, które są skutkiem nadużywania alkoholu.

Realizacja w 2021 r.: W ramach niniejszego programu, zadania realizowała Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Podejmowano działania polegające na:

 • inicjowaniu działań w zakresie realizacji zadań własnych gminy związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych;

 • prowadzeniu rozmów motywacyjnych z osobami uzależnionymi;

 • podejmowaniu czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego;

 • opiniowaniu wydawania zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych pod względem zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy (limit i lokalizacja punktów, w których sprzedawane i podawane są napoje alkoholowe);

 • kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych itp.

W 2021 r. odbyło się 5 posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w 2021 r. wydatkowano środki w wysokości 121.789,92 zł.programy Z OBSZARU ŁADU PRZESTRZENNEGOStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jarosław

Podstawa prawna: Studium zostało przyjęte do realizacji na mocy Uchwały Nr Nr VII/51/2001 Rady Gminy Jarosław z dnia 21 grudnia 2001 r. z (późn. zm.).

Cel: Niniejszy dokument określa politykę przestrzenną gminy, w tym lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego. Ustalenia studium są wiążące przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Realizacja w 2021 r.: Podjęto Uchwałę Nr VII/105/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia II zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jarosław (uchwała w trakcie realizacji).

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Podstawa prawna: Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego uchwalane są w oparciu o wiążące ustalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jarosław.

Cel: Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego są aktami prawa miejscowego, które określają przeznaczenie oraz warunki zagospodarowania terenu. Stanowią one podstawę planowania przestrzennego.

Realizacja w 2021 r.: Rada Gminy Jarosław podjęła następujące uchwały:

 • Uchwała VII/105/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia II zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jarosław;

 • Uchwała IV/45/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jarosław - Obszar Południe

 • Uchwała IV/46/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jarosław - Obszar Wschód.
programy Z OBSZARU GOSPODARKI KOMUNALNEJWieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2023

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr X/155/2020 Rady Gminy Jarosław z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2023.

Cel: W ramach sporządzonego dokumentu określono planowane inwestycje i poziom nakładów planowanych na ich realizację, uzasadnienie konieczności ich realizacji oraz określenie zakresów rzeczowych prac nakładów finansowych na planowane prace.


Zdjęcie przedstawia osoby podpisujące dokumenty.

Realizacja w 2021 r.: Podpisano umowy na realizację następujących zadań:

 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w Pełkiniach - 806.142,00 brutto. Wykonawca - SANITEX Sp. z o. o. z Tryńczy;

 • Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z pompownią ścieków m. Koniaczów - 393.600 brutto. Wykonawca - SANITEX Sp. z o. o. z Tryńczy;

 • Budowa przyłącza wodociągowego do budynku SUW Surochów - 156.472,46 brutto. Wykonawca - BPP-INŻ. Sp. z o.o. z Jarosławia;

 • Rozbudowy odcinka sieci wodociągowej Wólka Pełkińska, dz. nr 516, 517, 518, 520, 521, 522, 523 - 27.060,00 brutto. Wykonawca - SANITEX Sp. z o. o. z Tryńczy.

Gminny program przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr II/9/2021 Rady Gminy Jarosław z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie gminnego programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych.

Cel: Celem programu jest przede wszystkim zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym z terenu gminy Jarosław, zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt, zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom gminy oraz edukacja mieszkańców gminy w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt.

Realizacja w 2021 r.: Wykonawcami przedmiotowego programu byli:

1) Pracownicy Urzędu Gminy Jarosław we współpracy z sołtysami, policją oraz służbami weterynaryjnymi,

2) Usługi techniczno-weterynaryjne ARKA-vet ul. Sybiraków 34/1 37-700 Przemyśl na podstawie umowy podpisanej z Gminą Jarosław.

Po przeprowadzeniu odpowiednich procedur udzielenia zamówienia publicznego dokonano rozpoznania cenowego i wybrano wykonawcę: Usługi techniczno-weterynaryjne ARKA-vet ul. Sybiraków 34/1 37-700 Przemyśl, do którego trafiły wyłapane bezdomne zwierzęta domowe oraz dzikie po wypadkach z terenu Gminy Jarosław w roku 2021, gdzie została im zapewniona opieka weterynaryjna. Do zadań ośrodka należało również czynne poszukiwanie nowych domów dla psów i kotów trafiających do schroniska z terenu Gminy Jarosław.

W ramach wykonywania założeń przyjętych w gminnym programie przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych, wyłapanych zostało w 2021 r. 21 psów (w tym 17 psów znalazło nowy dom, poprzez adopcję) i 2 koty (oba zostały zaadoptowane). Kwota wydana w 2021 r. na realizację programu wyniosła 57.816,00 zł w tym na:

 • przekazanie zwierząt do schroniska - 9.800 zł;

 • wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz opieka weterynaryjna nad zwierzętami (karma, opieka weterynaryjna, zabiegi sterylizacji i kastracji, itp.) - 43.016 zł;

 • całodobowa opieka weterynaryjna w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt - 5.000,00 zł (3 sarny, bocian i ptak myszołów).programy Z OBSZARU OCHRONY ŚRODOWISKAPlan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Jarosław

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr III/21/2017 Rady Gminy Jarosław z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Jarosław.

Cel: Niniejszy dokument wyznacza kierunki i działania zmierzające do redukcji emisji gazów cieplarnianych, poprawy efektywności energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Podejmowane działania dotyczą przede wszystkim zadań związanych z transportem, oświetleniem ulicznym, budownictwem publicznym, gospodarką przestrzenną oraz produkcją energii elektrycznej i ciepła.

Realizacja w 2021 r.: W 2021 r. nie podejmowano działań w związku z realizacją programu.

Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jarosław na lata 2013-2032

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr II/11/2014 Rady Gminy Jarosław z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jarosław na lata 2013-2032".

Cel: Niniejszy program ma na celu zaplanowanie bezpiecznego dla zdrowia mieszkańców i środowiska naturalnego usunięcia wyrobów zawierających azbest z obszaru gminy w perspektywie czasowej do 2032 r.

Realizacja w 2021 r.: Zrealizowano zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jarosław" dofinansowane w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest". Zebrano i oddano do utylizacji 171,390 Mg wyrobów zawierających azbest, całkowity koszt zadania to 63.055,58 zł, dofinansowanie ze środków NFOŚ i WFOŚ - 6.000,00 zł.programy Z OBSZARU oświatyLokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży ze szkół z terenu Gminy Jarosław

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr II/12/2020 Rady Gminy Jarosław z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży ze szkół z terenu Gminy Jarosław oraz określenia zasad i form przyznawania stypendium Wójta Gminy Jarosław oraz określenia zasad i form przyznawania stypendium Wójta Gminy Jarosław dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.

Cel: Niniejszy dokument ma na celu zwiększenie szans edukacyjnych uzdolnionych uczniów, motywowanie uczniów do systematycznego pogłębiania wiedzy i rozwijania swoich zainteresowań, wspieranie uczniów w rozwianiu ich uzdolnień. Program ma także na celu promocję gminy poprzez reprezentowanie jej przez uczniów osiągających najlepsze wyniki w olimpiadach, konkursach i rywalizacji sportowej.

Realizacja w 2021 r.: W 2021 r. nie podejmowano działań w związku z realizacją programu.