INWESTYCJE


Wartość zrealizowanych wydatków majątkowych

w 2021 r.:

7 329 566
-31,71%
do roku 2020


Główne kierunki wydatków majątkowych gminy w 2021 r.

W ramach wydatków inwestycyjnych w 2021 r. najwięcej środków budżetowych przeznaczono na transport i łączność (2,94 mln zł), gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (2,68 mln zł) oraz oświatę i wychowanie (1,21 mln zł). Razem stanowiły one 92 % wydatków inwestycyjnych zrealizowanych w 2021 r. Ważne inwestycje realizowano także w zakresie rolnictwa i łowiectwa. Poniżej przedstawiono wykaz najwniejszych zadań zrealizowanych przez Gminę Jarosław w 2021 r.

Szczegółowa informacja opisowa dotycząca realizacji wskazanych zadań została zawarta w sprawozdaniu opisowym z wykonania budżetu za 2021 r.
INWESTYCJE drogowe i transportowe


Wartość wykonania w 2021 r.: 2.937.433,97 zł

- w tym modernizacja dróg gminnych: 1.224.695,28

W listopadzie 2021 r. zakończono modernizację infrastruktury drogowej gminy w ramach realizacji czterech zadań, tj.:

 • Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Jarosław,

 • Przebudowa dróg gminnych na terenie Sołectwa Munina (ul. Wodna, Słoneczna i Południowa),

 • Przebudowa dróg gminnych na terenie Sołectwa Surochów

 • Remont cząstkowy nawierzchni utwardzonych na drogach gminnych.

Zdjęcie przedstawia drogę w Woli Buchowskiej.

Droga w Woli Buchowskiej

Zdjęcie przedstawia drogę w Morawsku.

Droga w Morawsku

Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Jarosław

Zadanie podzielono na trzy części:

W ramach pierwszej części zmodernizowano sześć odcinków dróg gminnych w miejscowościach Morawsko oraz Tuczempy ul. Pogodna, ul. Sanowa, ul. Sobieskiego, ul. Sportowa, ul. Ogrodowa. Wykonawcą inwestycji była firma Budowa Dróg i Mostów Gospodarstwo Agroturystyczne „SWOBODA” Sp. z o.o. z Hawłowic.

Koszt inwestycji: 269.418,44

W ramach drugiej części zmodernizowano dziesięć odcinków dróg gminnych w miejscowościach: Makowisko, Zgoda, Surochów, Sobiecin. Wykonawcą inwestycji była firma Budowa Dróg i Mostów Gospodarstwo Agroturystyczne „SWOBODA” Sp. z o.o. z Hawłowic.

Koszt inwestycji: 297.781,54

W ramach trzeciej części zmodernizowano osiem odcinków dróg gminnych w miejscowościach: Leżachów Osada, Wola Buchowska, Wólka Pełkińska, Pełkinie. Wykonawcą inwestycji była firma Budowa Dróg i Mostów Gospodarstwo Agroturystyczne „SWOBODA” Sp. z o.o. z Hawłowic.

Koszt inwestycji: 330.176,85

Zdjęcie przedstawia drogę.

Przebudowa dróg gminnych na terenie Sołectwa Munina

W ramach zadania zmodernizowano drogi na ul. Słonecznej, ul. Wodnej oraz na ul. Południowej. Wykonawcą inwestycji była firma Usługi Transportowe Piotr Jedynak z Wierzbnej.

Koszt inwestycji: 281.903,45


Przebudowa dróg gminnych na terenie Sołectwa Surochów

W ramach zadania zmodernizowano drogi o nr działek 593/1 i 595. Na to zadanie pozyskano dotację z FOGR w wysokości 65 tys. zł i dołożono 35 tys. zł z budżetu gminy.

Koszt inwestycji: 101.820,94

Zdjęcie drogi.

Przebudowa dróg w Surochowie

Zdjęcie przedstawia drogę.

Przebudowa dróg w Surochowie


Remont cząstkowy nawierzchni utwardzonych na drogach gminnych na terenie sołectw - Morawsko, Munina, Tuczempy

W ramach zadania naprawiono 460m² dróg. Na terenie sołectw Zgoda, Sobiecin, Koniaczów, Surochów i Makowisko naprawiono 67 m² dróg, natomiast w sołectwach: Pełkinie, Wólka Pełkińska, Wola Buchowska, Kostków, Leżachów Osada naprawiono 245m² nawierzchni. Wykonawcą inwestycji była firma Usługi Transportowe Piotr Jedynak z Wierzbnej.

Koszt inwestycji: 112.448,45

W kontekście remontów dróg na terenie Gminy Jarosław nie można zapominać o innych działaniach, które są związane z poprawą jakości dróg, takie jak pozimowe remonty cząstkowe nawierzchni, odśnieżanie w okresie zimowym, równiarki drogowe czy dostawa kruszywa. W kończącym się 2021 r. Gmina Jarosław wydała na te zadania blisko 650 tys. zł.


Budowa chodnika w Muninie

60% dofinansowania w kwocie 385.600,82 zł pochodziło z Urzędu Wojewódzkiego Województwa Podkarpackiego. Zadanie wykonała firma DRO-BRUK Bogdan Wojtuń. Początkiem listopada 2021 r. oddano do użytku chodnik o długości 1,5 km.

Koszt inwestycji: 642.668,04

Zdjęcie chodnika i barierek.

Chodnik w Muninie

Zdjęcie osób na chodniku.

Chodnik w Muninie


Zdjęcie osób stojących na ulicy.

Chodnik w Kostkowie

Współpraca z lokalnymi JST

Gmina Jarosław współfinansuje budowę chodników i remontów dróg:

 • w 2021 r. gmina do budowy chodnika przy drodze powiatowej Makowisko - Bobrówka, chodnika przy drodze powiatowej w Kostkowie i drogi powiatowej w Kostkowie dołożyła łącznie 560.000,00 zł,

 • dołożono 50.000,00 zł Miastu Jarosław do remontu drogi przy ul. Włókienniczej,

 • dołożono 90.000,00 zł Województwu Podkarpackiemu do zadania pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej 865 Jarosław-Oleszyce-Cieszanów-Bełżec na odcinku Makowisko-Ryszkowa Wola.INWESTYCJE w obszarze gospodarki komunalnej i ochrony środowiska


Wartość wykonania w 2021 r.: 2.675,987,70


Nowe urządzenia w oczyszczalni ścieków w Tuczempach.

Nowe urządzenia w oczyszczalni ścieków w Tuczempach

Dezodoryzacja oczyszczalni ścieków w Tuczempach

Koszt inwestycji: 371.544,72 zł

Zamontowane w II kwartale 2021 r. urządzenia oczyszczające złowonne powietrze z obiektów technologicznych oczyszczalni ścieków w Tuczempach wykazywały w lipcu 2021 r. niezadawalające efekty i usterki. Urządzenia zostały naprawione przez producenta w ramach gwarancji i w sierpniu zostały zamontowane i uruchomione ponownie.

Ponadto w październiku i listopadzie 2021 r. zostały wymienione na nowe dyfuzory w rusztach napowietrzających obydwu reaktorów biologicznych. Zadanie wykonała firma UNITERM s.c. Bartłomiej Frankiewicz, Stanisław Sądej.


Inwestycje wodociągowo-kanalizacyjne

W 2021 r. zostały wykonane inwestycje w zakresie budowy sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych:

 • budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w m. Pełkinie przysiółek Jeżyk o długości 980 mb sieci kanalizacji grawitacyjnej oraz 1780 mb kanalizacji ciśnieniowej; możliwość przyłączenia do sieci kanalizacyjnej uzyskało 13 istniejących i zamieszkałych budynków mieszkalnych oraz 1 budynek w trakcie budowy,

 • budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w m. Koniaczów o długości 300 mb sieci kanalizacji grawitacyjnej, 300 mb kanalizacji ciśnieniowej oraz 400 mb sieci wodociągowej,

 • budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Koniaczów o długości 90 mb (sieć kanalizacji grawitacyjnej ) oraz 100 mb sieci wodociągowej,

 • budowa sieci wodociągowej w m. Wólka Pełkińska o długości 150 mb (dział 400),

 • budowa studni głębinowej S-4 dla potrzeb Stacji Uzdatniania Wody w Surochowie z przyłączem wodociągowym długości 220 mb i przyłączem energetycznym o długości 230 mb (dział 400).

Łączny koszt inwestycji: 1.383.278,46

W powyższych wydatkach majątkowych należy uwzględnić wydatki w ramach wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i wodę (dział 400):

159.948,38

Zdjęcie przedstawia niebieskie zbiorniki w SUW w Surochowie.

SUW w Surochowie

Zdjęcie budynku SUW w Surochowie.

SUW w Surochowie


Oświetlenie w miejscowości Munina

Łączny koszt inwestycji oświetleniowych: 1.123.820,95 zł


Głównym zadaniem w zakresie oświetlenia była jego rozbudowa w miejscowości Munina. Na każdej z ulic zbudowano linię kablową n.n. 0,4kV oraz zrealizowano:

 • ul. 3 Maja - budowę punktów oświetleniowych z elementami sterowania - 35 słupów i opraw - montaż szafy oświetlenia ulicznego wraz z kompensacją mocy biernej - połączenie z istniejącym oświetleniem ulicznym

 • ul. Kolejowa - budowę punktów oświetleniowych z elementami sterowania - 7 słupów i opraw,

 • ul. Wspólna - budowę punktów oświetleniowych z elementami sterowania - 9 słupów i opraw,

 • ul. Dębowa - budowę punktów oświetleniowych z elementami sterowania - 9 słupów i opraw,

 • ul. Spacerowa - budowę punktów oświetleniowych z elementami sterowania - 10 słupów i opraw,

 • ul. Kwiatowa - budowę punktów oświetleniowych z elementami sterowania - 8 słupów i opraw,

 • ul. Pogodna - budowę punktów oświetleniowych z elementami sterowania -9 słupów i opraw,

 • ul. Ogrodowa - budowę punktów oświetleniowych z elementami sterowania - 9 słupów i opraw,

 • ul. Południowa:

   • cz.1 - budowę punktów oświetleniowych z elementami sterowania - 15 słupów, 16 opraw - montaż szafy oświetlenia ulicznego wraz z kompensacją mocy biernej,

   • cz.2 - budowę punktów oświetleniowych z elementami sterowania - 4 słupy i oprawy,

   • cz.3 - budowę punktów oświetleniowych z elementami sterowania - 40 słupów i opraw.


Zdjęcie oświetlenia w miejscowości Munina.

Odbiory oświetlenia na terenie gminy

 • ul. Przyjazna - budowę punktów oświetleniowych z elementami sterowania - 29 słupów i opraw,

 • ul. Szkolna cz.1 - budowę punktów oświetleniowych z elementami sterowania - 8 słupów i opraw,

 • ul. Szkolna cz.2 - budowę punktów oświetleniowych z elementami sterowania - 3 słupów i opraw,

 • ul. Wrzosowa - budowę punktów oświetleniowych z elementami sterowania - 20 słupów i opraw - montaż szafy oświetlenia ulicznego wraz z kompensacją mocy biernej

 • ul. Św. Królowej Jadwigi - budowę punktów oświetleniowych z elementami sterowania - 4 słupów i opraw - montaż szafy oświetlenia ulicznego wraz z kompensacją mocy biernej.

Zadanie wykonała firma P.W. ELEKTROSPRZĘT s.c. A. A. Graboń.

Koszt inwestycji w Muninie: 1.054.633,88 zł

Opracowano także projekt oświetlenia w miejscowości Surochów o wartości 6.500,00 zł.Inwestycję w oświatę i wychowanie


Wartość wykonania w 2021 r.: 2.675,987,70 zł


Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Surochowie

Pozyskano dofinansowanie w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 500.000,00 zł.

Realizację inwestycji rozpoczęto 19 lipca 2021 r., zakończono w listopadzie 2021 r. Wykonawca zadania Firma Remontowo-Budowlana BIG-BUD Robert Jaremko. Budynek do użytkowania oddano w styczniu 2022 r.

W ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach przeciwdziałania COVID-19 uzyskano 500.000 zł. Przy szkole wykonano w szczególności następujące prace:

 • hydroizolację ścian piwnicznych i parteru wraz z osuszeniem ścian i odwonieniem terenu wokół budynku,

 • docieplenie ścian budynku szkoły wraz z kolorystyką elewacji,

 • ocieplenie stropodachu oraz wykonanie remontu pokrycia połaci dachowej z papy termozgrzewalnej,

 • remont schodów zewnętrznych przed wejściem głównym oraz wyburzenie betonowych schodów przy elewacji bocznej - południowej, a następnie montaż nowych o konstrukcji stalowej.

Koszt inwestycji: 1.116.008,25

Zdjęcie przedstawia przecięcie wstęgi.
Zdjecie przedstawia zgromadzenie pod budynkiem szkoły.
Zdjęcie budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Surochowie
Zdjęcie placu zabaw pod budynkiem szkoły.

Ponadto w ramach zadań w zakresie oświaty i wychowania realizowano:

 • rozpoczęcie budowy przedszkola w Sobiecinie - 31.080,00 zł,

 • remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem w Tuczempach - 23.370,00 zł.


Projekt przedszkola w Sobiecinie

Nowe przedszkole będzie miało cztery sale dydaktyczne, z czego trzy przeznaczone będą na przedszkole, a jedna planowana jest na żłobek. Każda z sal będzie miała swoje sanitariaty oraz zaplecze. Sale będą miały duże okna, a wewnętrzne ściany będą w dużej części przeszklone.

W obiekcie zlokalizowany będzie też częściowo zadaszony zewnętrzny plac zabaw. Projekt uwzględnia utworzenie w pełni funkcjonalnej kuchni z zapleczem oraz pomieszczeniami technicznymi. Cały obiekt dostosowany będzie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na terenie przedszkola i terenie przyległym będzie kilkanaście miejsc parkingowych. Projekt zawiera też zagospodarowanie terenu zaplecza przedszkola - plac zabaw i elementy małej architektury. Co ważne, koncepcja budynku zakłada ewentualną późniejszą możliwość rozbudowania go o kolejny segment.

Prace związane z realizacją inwestycji dotyczącej budowy przedszkola w Sobiecinie nabierają tempa. Przedszkole będzie usytuowane przy świetlicy wiejskiej.

Wizualizacja przedszkola w Sobiecinie - zdjęcie nr 1.
Wizualizacja przedszkola w Sobiecinie - zdjęcie nr 2.
Wizualizacja przedszkola w Sobiecinie - zdjęcie nr 3.
Wizualizacja przedszkola w Sobiecinie - zdjęcie nr 4.Pozostałe inwestycjeTereny rekreacyjne, Place zabaw i siłownie zewnętrzne

 • Dostawa wraz z montażem urządzeń placu zabaw w miejscowości Makowisko - urządzenia dostarczyła i zamontowała Firma Dr Spil Polska Marcin Kozubek. Zadanie zrealizowano we wrześniu 2021r.

Koszt inwestycji: 41.056,17

 • Dostawa wraz z montażem urządzeń placu zabaw w miejscowości Morawsko - urządzenia dostarczyła i zamontowała Firma Happy s.c. R. Kołacki, L Cyran, A. Czyran. Zadanie zrealizowano w lipcu 2021 r. Ponadto wykonano ogrodzenie placu zabaw, które kosztowało 12.436,54 zł. Ogrodzenie z powierzonego materiału wykonała firma „Klin-Bruk” Grzegorz Duda.

Koszt inwestycji: 22.349,10

 • Ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Morawsko - ogrodzenie z powierzonego materiału wykonała firma „Klin-Bruk” Grzegorz Duda.

Koszt inwestycji: 12.436,54

 • Dostawa wraz z montażem urządzeń siłowni zewnętrznej w Wólce Pełkińskiej - urządzenia dostarczyła i zamontowała Firma STAMECO sp. z o.o. Zadanie wykonano we wrześniu 2021 r.

Koszt inwestycji: 13.660,38

 • Zagospodarowanie terenu w centrum wsi na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w Surochowie - przyznane dofinansowanie w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na realizację Sołeckiej strategii rozwoju to 12.000,00 zł.

Koszt inwestycji: 39.105,99

 • Doposażenie placu zabaw w urządzenie siłowni zewnętrznej w miejscowości Leżachów Osada - dostawa i montaż urządzenia siłowni zewnętrznej wraz z wykonaniem kostki brukowej 12 m² w miejscowości Leżachów Osada. Wykonawca - ARGON Klaudiusz Półtorak.

Koszt inwestycji: 10.496,29

Zdjęcie "małpiego gaju" na placu zabaw.

Zabezpieczenie budynku starej szkoły w Pełkiniach

Dokonano zabezpieczenia budynku starej szkoły w Pełkiniach przed dalszą degradacją, na działce 323/2 - Etap I. Wykonawca zadania to Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BUDREMAL J. Kobyłko, T. Kobyłko.

Koszt inwestycji: 13.284,00

Stadion piłkarski w Woli Buchowskiej

Wykonano odgrodzenie od publiczności trybun oraz bram na stadionie piłkarskim w Woli Buchowskiej. Zadanie wykonała firma WAKAZ Usługi Spawalnicze Wojciech Botwina.

Koszt inwestycji: 30.000,00

Zdjęcie budynku przy stadionie sportowym w Woli Buchowskiej.
Zdjęcie stadionu piłkarskiego w Woli BuchowskiejZdjęcie budynku ogrodzonego siatką.

Świetlica wiejska w Wólce Pełkińskiej

Wykonano ogrodzenie systemowe o długości 500 mb przy świetlicy wiejskiej w Wólce Pełkińskiej. Koszt wykonania usługi wyniósł 31.950,00 zł, natomiast koszty materiału to 39.938,04 zł.

Zadanie wykonała firma WAKAZ Usługi Spawalnicze Wojciech Botwina.

Koszt inwestycji: 71.888,04

Świetlica wiejska w Zgodzie

Wyremontowano pokrycie dachowe na budynku świetlicy wiejskiej w Zgodzie. Wykonawca zadania to Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BUDREMAL J. Kobyłko, T. Kobyłko.

Koszt inwestycji: 33.805,32

Zdjęcie budynku świetlicy wiejskiej w Kostkowie

Świetlica wiejska w Kostkowie

Przełożono i ułożono kostkę brukową oraz wymalowanie ściany zewnętrzne przy świetlicy wiejskiej w Kostkowie. Wykonawcą był FHU Hydroinstal Piotr Perenc.

Koszt inwestycji: 7.995,00


Pojazd ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Wólce Pełkińskiej

Średni samochód ratowniczo gaśniczy Volvo został zakupiony w czwartym kwartale 2020 r.

Wartość inwestycji wynosi 789.906,00 zł, z czego wkład własny Gminy Jarosław wyniosła 366.906,00 zł. Dotacja krajowa wynosi 423.000,00 zł. Nowy pojazd ratowniczo-gaśniczy zwiększył zdolność bojową jednostki OSP, w sposób znaczący przyczynił się do poprawy bezpieczeństwa ludności i środowiska naturalnego.

Całkowita wartość inwestycji (2020 r.): 789.906,00

Zdjęcie przedstawia wóz strażacki.