INFRASTRUKTURA I GOSPODARKA KOMUNALNA


REALIZOWANE PROGRAMY Związane z infrastrukturą i GOSPODARKĄ KOMUNALNĄRealizacja zadań związanych z ochroną środowiska stanowi odzwierciedlenie działań podejmowanych na podstawie polityki programów i strategii przyjętych przez Władze Jarosławia. Do najważniejszych z nich należą:


 • Gminny program przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych;

 • Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2023;

 • Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Jarosław;

 • Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jarosław na lata 2013-2032.


Dokładniejszy opis wskazanych powyżej programów znajduje się w części raportu poświęconej Realizowanym Politykom, Programom i Strategiom.WODA I ŚCIEKI303 tys.

m3 sprzedanej wody

pitnej dla mieszkańców

1,2 km

nowej sieci

wodociągowej

62 szt.

nowych przyłączy wodociągowych

92,07%

budynków mieszkalnych podłączonych do sieci wodociągowej

327 tys.

m3 odebranych ścieków

od mieszkańców

4,2 km

nowej sieci

kanalizacyjnej

69 szt.

nowych przyłączy kanalizacyjnych

81,58%

budynków mieszkalnych podłączonych do sieci kanalizacyjnej


W 2021 r. zostały zakończone i przekazane następujące inwestycje wodociągowo-kanalizacyjne realizowane i finansowane przez Gminę Jarosław:

 • inwestycje w zakresie modernizacji i budowy obiektów kubaturowych:

   • modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Tuczempach;

   • studnia głębinowa S-4 dla ujęcia SUW Surochów (odwiert, obudowa studni z osprzętem i przyłączami: wodociągowym i energetycznym);

 • inwestycje w zakresie budowy sieci wodociągowych:

   • w m. Wólka Pełkińska;

   • w m. Sobiecin;

   • w m. Tuczempy;

   • w m. Koniaczów;

 • inwestycje w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej:

   • w m. Pełkinie, przysiółek Jeżyk;

   • w m. Koniaczów;

   • w m. Tuczempy;

   • w m. Koniaczów.ODPADY KOMUNALNEwydatki na gospodarkę odpadami w 2021 r.

2 845 875

-2,96%

do roku 2020


Bilansowanie systemu w 2021 r.

W 2021 r. system gospodarki odpadami nie uległ zbilansowaniu. Różnica między dochodami, a wydatkami opiewała na kwotę 16.708,04 .

W 2021 r. na terenie Gminy Jarosław obowiązywały stawki za odbiór odpadów komunalnych w wysokości:

 • 24,00 zł w przypadku odpadów zbieranych i odbieranych selektywnie;

 • 48,00 zł w przypadku odpadów zbieranych w sposób nieselektywny.


Uchwałą nr XI/174/2021 Rady Gminy Jarosław z dnia 3 listopada 2021 r. zwiększono stawki opłat i od 1 stycznia 2022 r. obowiązują nowe, wyższe stawki w wysokości:

 • 26,00 zł w przypadku odpadów zbieranych selektywnie (zwolnienie dla mieszkańców kompostujących bioodpady);

 • 52,00 zł w przypadku odpadów zbieranych nieselektywnie.


3 479,8

Łączna masa odebranych odpadów od mieszkańców (tony)

0,32

Odpady odebrane na

mieszkańca (w tonach)

2 038,7

Odebrane odpady

niesegregowane (tony)


Struktura zebranych odpadów w 2021 r.


1 441,1

Łączna masa odebranych odpadów

segregowanych (tony)

1 272,9

Łączna masa odebranych odpadów segregowanych z nieruchomości (w tonach)

168,2

Łączna masa odpadów segregowanych dostarczonych do PSZOK (w tonach)TRANSPORT PUBLICZNYwydatki na transport i łączność w 2021 r.

3 894 333

+53,17%

do roku 2020


W zakresie transportu i łączności działania władz gminy były skierowane na inwestycje i remonty w zakresie dróg publicznych czy budowy oświetlenia. W ramach zadań majątkowych w 2021 r. zrealizowano lub kontynuowano m.in. przebudowę drogi powiatowej Wólka Pelkińska - Kostków, przebudowę drogi powiatowej w Makowisku, przebudowę drogi gminnej ul. 3 Maja w miejscowości Munina (wraz z budową chodnika oraz oświetlenia ulicznego). Znaczące środki przeznaczono na rozbudowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy. Więcej na temat zrealizowanych w 2021 r. inwestycji zamieszczono w zakładce Inwestycje.


Struktura wydatków na transport i łączność w 2021 r.1,86

Długość nowo wybudowanych

dróg gminnych (w km)

1,28

Długość wyremontowanych dróg gminnych (w km)

2,3

Długość wybudowanych

chodników (w km)

238

Liczba nowych

lamp ulicznychGOSPODARKA MIESZKANIOWAwydatki na gospodarkę mieszkaniową w 2021 r.

1 920 700

-63,96%

do roku 2020


Wydatki ponoszone przez Gminę Jarosław w zakresie gospodarki mieszkaniowej obejmują przede wszystkim koszty utrzymania mienia komunalnego (tj. koszty zakupu materiałów i energii elektrycznej, wynagrodzenia, koszty odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości gminnych czy koszty utrzymania budynku Urzędu Gminy.


1

Liczba wynajmowanych lokali komunalnych w 2021 r.

20,9

Zasób gruntów gminnych przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe
w 2021 r. (ha)

3,8

Zasób uzbrojonych gruntów gminnych przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe w 2021 r. (ha)