GOSPODARKA


LOKALNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆWpływy z PIT i CIT na mieszkańca w 2021 r.:

730

+15,93%

do roku 2020799

Liczba osób prowadzących działalność gospodarczą

65

Liczba wniosków o wpis do rejestru REGON

33

Liczba wniosków o wypis z rejestru REGONPodatki dla przedsiębiorców obowiązujące w 2021 r.

Stosowanie niższych niż maksymalne stawek podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych na terenie Gminy Jarosław stanowi wyraz dążenia władz do zwiększania potencjału gospodarczego gminy.

Należy podkreślić, że pomimo wzrostu stawek maksymalnych dla podatku od środków transportowych, Gmina Jarosław utrzymuje je na niskim poziomie. Utrzymanie wysokości obowiązujących stawek zapewnia stabilność finansową gminy, a przy tym gwarantuje możliwość dalszego rozwoju gospodarczego. Przyjazne warunki dla prowadzenia biznesu potwierdza ponowny wzrost liczby podmiotów wpisanych w 2021 r. do rejestru REGON.

Pochodną zwiększającej się bazy przedsiębiorców na terenie gminy są również uzyskiwane wpływy z podatku PIT i CIT. W 2021 r. wartość wpływów z tych podatków w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosła 730 zł, podczas gdy w 2020 r. było to 630 .


Oferty inwestycyjne

Wójt Gminy Jarosław ogłosiła ofertę na teren inwestycyjny w Makowisku o powierzchni 332 ha stanowiący własność Gminy Jarosław, objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę produkcyjną, budowę składów, magazynów i częściowo usługową.

Tereny są równinne, położone na gruntach klasy IV, V i VI w bardzo dobrej lokalizacji ok. 18 km od autostrady A4, z bezpośrednim dostępem do drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław - Bełżec, która obecnie jest modernizowana oraz rozbudowywana o nowy odcinek na trasie którego ma być wybudowany most na rzece San z programu rządowego Mosty Plus.

Dodatkowy most jak i nowe drogi usprawnią połączenie z autostradą. Istnieje również możliwość wybudowania bocznicy kolejowej na terenach inwestycyjnych, którą można by było połączyć z stacja kolejową w Bobrówce. Z ofertą inwestycyjną można się zapoznać na stronie internetowej Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH) w generatorze ofert inwestycyjnych.zarządzanie przestrzenią4

Liczba MPZP

obowiązujących


3 464

Powierzchnia objęta

MPZP (ha)


30,5%

Powierzchnia gminy

objęta MPZP

Odpowiednie zarządzanie przestrzenią w gminie ma bardzo duże znaczenie dla utrzymania porządku przestrzennego, a uchwalanie nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ma korzystne długotrwałe efekty m.in. przyczyniając się do usprawnienia procesów inwestycyjnych.

Blisko 1/3 powierzchni gminy jest pokryta obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Nowe plany miejscowe wpływają korzystnie na zagospodarowanie niezabudowanych jeszcze terenów.

W 2021 r. nie uchwalono nowych MPZP oraz nie dokonano zmiany żadnego MPZP.

Przystąpiono natomiast do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

 • Uchwała II-17-2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jarosław,

 • Uchwała IV-45-2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jarosław - Obszar Południe,

 • Uchwała IV-46-2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jarosław - Obszar Wschód.

Dodatkowo podjęto uchwałę VII-105-2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia II zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jarosław.

Ponadto w 2021 r. wydano 15 decyzji o warunkach zabudowy.Pokrycie Gminy Jarosław miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego

Wykaz obowiązujących aktów planowania przestrzennego dostępny po kliknięciu w poniższą mapę:

Pokrycie Gminy Jarosław MPZP - mapka.Logo "Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca".

Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca zapewnia następujące usługi przestrzenne:

 • przesłanie pisma ogólnego do urzędu,

 • wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

 • uzyskanie danych w zakresie powierzchni działki,

 • uzyskanie informacji o zagospodarowaniu działki,

 • uzyskanie danych w zakresie własności działki.Decyzje środowiskoweElementem zarządzania przestrzenią jest także działanie z duchem ekologii i zrównoważonego rozwoju. Jednym z narzędzi pozwalającym prowadzić inwestycje w sposób przyjazny dla otoczenia jest pozyskiwanie decyzji środowiskowych. W 2021 r. Gmina Jarosław pozyskała następujące decyzje dla przedsięwzięć inwestycyjnych:

 • Wydano decyzję stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej 111515R i 111516R w miejscowościach Sobiecin i Koniaczów”;

 • Wydano decyzję stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Innowacyjny zbiornik wielkogabarytowy typu AdBlue do magazynowania wodnego roztworu mocznika” na terenie zakładu produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych w miejscowości Surochów, gmina Jarosław, powiat jarosławski;

 • Wydano decyzję stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowie stacji pomiarowej SP Makowisko o przepustowości Q=2000 m3n/h, MOP 5,5 MPa wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, wewnętrzną drogą dojazdową i zjazdem do stacji oraz Rozbiórce wyeksploatowanej, istniejącej stacji redukcyjno-pomiarowej Makowisko realizowanego w ramach zadania pn.: „Przebudowa SRP Makowisko”;

 • Wydano decyzję stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 870 Sieniawa - Jarosław wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Koniaczów i Szówsko”;

 • Wydano decyzję stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław - Oleszyce - Cieszanów - Bełżec na odcinku Koniaczów - Zapałów wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych”;

 • Wydano decyzję stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Zakład złomowania polegający na skupie metali”;

 • Wydano decyzję stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Punkt zbierania odpadów” zlokalizowany na działce ewidencyjnej nr: 1992/1 w Muninie;

 • Wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa 6 zbiorników gazu płynnego LPG naziemnych o pojemności po 6400 l w miejscowości Morawsko, gm. Jarosław na działkach nr ewid. 87/1 i 89/1”. - postępowanie jest w toku.TERENY ZIELONE
134

Powierzchnia gminnych gruntów leśnych (ha)


1 315

Powierzchnia terenów chronionych (ha)

Urodzajne mady nadsańskie oraz lessy Pogórza Rzeszowskiego sprawiają, że większość regionu jarosławskiego jest od dawna objęta intensywną gospodarką rolną. Krajobraz posiada tu charakter wybitnie kulturowy, a środowisko przyrodnicze zatraciło w dużej mierze swoje naturalne cechy. Główny jego element stanowią użytki rolne oraz zbiorowiska roślinne. Lasy zajmują około 1,7% powierzchni całego obszaru.

Pomimo zdominowania przez gospodarkę rolną środowisko przyrodnicze tego regionu jest niezwykle interesujące, bogaty jest zarówno świat roślin, jak i zwierząt. Decydują o tym głównie zbiorowiska leśne i łąkowe, a w mniejszym zakresie również wodne (starorzecza Sanu). Region jarosławski leży niemal w całości w obrębie środkowoeuropejskiej prowincji geobotanicznej nizinno-wyżynnej.

Cala środkowa część regionu pozbawiona jest lasów. Środowiska łąkowe zajmują około 20% użytków rolnych. Najwięcej łąk znajduje się w dolinie Sanu oraz w niższych partiach Płaskowyżu Tarnogrodzkiego. Liczne tu niegdyś torfowiska zostały osuszone (zmeliorowane) i zamienione na łąki lub pastwiska.

Miejscowości kuszą walorami krajobrazowymi, ale przede wszystkim ciekawą przeszłością i związanymi z nią zabytkami. Do najcenniejszych należy Zespół Pałacowo-Parkowy w Pełkiniach - dawniej rezydencja Czartoryskich. Powstały w latach 1661-1724 pałac, wielokrotnie przebudowywany, ze swoimi wieżyczkami, ganeczkami i tarasami utrzymany jest w stylu eklektycznym.