SYSTEM OŚWIATOWY GMINY


Głównym zadaniem realizowanym w obszarze oświaty jest zapewnianie uczniom jak najlepszych warunków i możliwości do indywidualnego rozwoju oraz stałego pogłębiania wiedzy. Gmina Jarosław wykonuje zadania w tym zakresie, realizując:

 • Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży ze szkół z terenu Gminy Jarosław;

 • Program osłonowy w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 .

Szczegółowe informacje znajdują się w części raportu dotyczącej realizowanych polityk, programów i strategii.OŚWIATA - PODSTAWOWE PARAMETRY378

Liczba dzieci objętych nauczaniem przedszkolnym


Liczba dzieci w wieku 3 -6 lat objętych wychowaniem przedszkolnym w placówkach prowadzonych przez gminę.

64,51%

Współczynnik skolaryzacji przedszkolnej


Wskaźnik określa stosunek liczby dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w wieku 3-6 lat w placówkach prowadzonych przez gminę w ogólnej liczbie dzieci w tym wieku z terenu gminy.

12,76

Średnia liczebność oddziałów w szkołach podstawowych


Wskaźnik określa ilu uczniów przypada przeciętnie na 1 oddział klasowy.

2,00

Średnia liczba etatów nauczycielskich na oddział w SP


Wskaźnik określa ilu nauczycieli przypada przeciętnie na 1 oddział klasowy.


753

Liczba dzieci w szkołach podstawowych

Liczba uczniów w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę.

57,35%

Współczynnik skolaryzacji w szkołach podstawowych


Wskaźnik określa jaki odsetek dzieci objętych obowiązkiem szkolnym pobiera naukę w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę.

6,36

Liczba uczniów na etat nauczycielski w szkołach podstawowych


Wskaźnik określa ilu uczniów przypada na 1 etat nauczycielski w szkole podstawowej.

7,98

Wskaźnik efektywności zatrudnienia nauczycieli


Wskaźnik określa ilu uczniów potrzeba, aby sfinansować 1 umownie liczony etat nauczyciela.System oświatowy Gminy jarosław w 2021 r.Zdjęcie przedstawia biały budynek.

W 2021 roku Gmina Jarosław prowadziła 7 Zespołów Szkolno-Przedszkolnych, w których skład wchodzą szkoły podstawowe oraz przedszkola:

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Makowisku;

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Bł.Ks.Jana Balickiego w Morawsku;

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny im.T adeusza Kościuszki w Muninie;

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Bł. O. Michała Czartoryskiego w Pełkiniach;

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Aleksandra Fredry w Surochowie;

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tuczempach;

 • Zespół Szkolno- Przedszkolny im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wólce Pełkińskiej.


Obsługę jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Jarosław, zgodnie ze swoim statutem, prowadzi Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Jarosławiu. Ogólny zakres prowadzonych działań obejmuje obszary: finansowy, rachunkowy, prawny oraz administracyjno-organizacyjny. W 2021 r. w ZEAS-ie zatrudniano 5 osób na następujących stanowiskach:

 • dyrektor;

 • główny księgowy;

 • stanowisko ds. rachuby i płac;

 • stanowisko ds. rachuby i zasiłków;

 • stanowisko ds. finansowo-księgowych.


Struktura szkół i przedszkoli w 2021 r.

Nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi


178,55

Liczba etatów zatrudnionych pracowników ogółem w 2021 r.


134,88

Liczba etatów zatrudnionych nauczycieli w 2021 r.

43,67

Liczba etatów zatrudnionych pracowników administracji i obsługi w 2021 r.

Nauczyciele wg stopnia awansu zawodowegodziałalność na rzecz uczniów w roku szkolnym 2020/2021Dowożenie uczniów

Gmina Jarosław organizuje dowóz dzieci do szkół, dotyczy to również dzieci z niepełnosprawnością. W roku szkolnym 2020/2021 z dowożenia korzystało 125 uczniów, w tym 32 niepełnosprawnych, którzy dowożeni byli do specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, szkół specjalnych lub szkół specjalnych z oddziałami integracyjnymi:

 • 93 uczniów - zakup biletów miesięcznych na łączną kwotę - 27.978,91 zł;

 • 12 uczniów - dowożenie na podstawie umów z rodzicami (uczniowie dowożeni do szkół specjalnych) - łącznie wydatkowano 3.1000,00 zł;

 • 20 uczniów - transport zorganizowany uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka w Jarosławiu - łącznie wydatkowano 180.000,00 zł.


Dożywianie

W roku szkolnym 2020/21 organizowano dożywianie uczniów z rodzin spełniających warunki do refundacji kosztów. Łącznie na ten cel wydatkowano 86.584,70 zł:

 • Wrzesień 2020 r. - 83 uczniów - 13.753,80 zł;

 • Październik 2020 r. - 82 uczniów - 12.109,50 zł;

 • Listopad 2020 r. - 87 uczniów - 5.313,60 zł;

 • Grudzień 2020 r. - 87 uczniów - 13.753,80 zł;

 • Styczeń 2021 r. - 23 uczniów - 2.171,80 zł;

 • Luty 2021 r. - 30 uczniów - 4.870,80 zł;

 • Marzec 2021 r. - 47 uczniów - 9.374,40 zł;

 • Kwiecień 2021 r. - 49 uczniów - 2.605,24 zł;

 • Maj - 68 uczniów - 9.701,64 zł;

 • Czerwiec - 82 uczniów - 12.930,12 zł;


Stypendia i zasiłki szkolne

W roku szkolnym 2020/21 wypłacono stypendia szkolne (socjalne) dla rodzin spełniających wymogi ustawowe:

 • Liczba przyjętych wniosków na stypendia szkolne - 44;

 • Liczba przyznanych stypendiów - 83;

 • Liczba wypłaconych stypendiów - 83;

 • Liczba uczniów, którym przyznano stypendium - 57.

Wypłacono stypendia szkolne dla uczniów na łączną kwotę: 57.792,54 zł

Stypendia przyznane w roku szkolnym 2020/2021