BUDŻET


DOCHODYDochody ogółem wykonane w 2021 r.

67 802 775

+9,49%

do roku 2020


Dochody ogółem na mieszkańca w 2021 r.

5 148

+9,40%

do roku 2020


4 888

Dochody bieżące na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom transferów bieżących do budżetu.

260

Dochody majątkowe na mieszkańca


Wartość wskazuje na skuteczność działań w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków na inwestycje.

1 038

Dochody własne na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom samodzielności finansowej jednostki i poziom elastyczności budżetu.

5

Dochody unijne na mieszkańca


Wartość wskazuje na aktywność jednostki w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych.Najważniejszym źródłem dochodów Gminy Jarosław w 2021 r. były wpływy z subwencji, stanowiące blisko 26% wszystkich dochodów gminy. Pięć najistotniejszych pozycji po stronie dochodowej budżetu składało się łącznie na 78% wszystkich wpływów. Należy zwrócić uwagę na wysoki poziom usztywnienia strony dochodowej budżetu gminy. Najważniejszym źródłem dochodów własnych Gminy Jarosław w 2021 r. były wpływy z podatku od nieruchomości, znajdujące się na 5 pozycji pod względem wartości wpływów. Wykonano je na poziomie blisko 5,2.mln zł, co oznacza, że generowały niemal 8% wpływów do budżetu. Istotnym źródłem dochodów własnych gminy były również wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, wykonane w wysokości 2,8 mln zł.


10 głównych źródeł dochodów Gminy Jarosław w 2021 r.


Dochody Gminy Jarosław w 2021 r.


Dochody podatkowe Gminy Jarosław w 2021 r.Udział dotacji inwestycyjnych

w dochodach ogółem

3,01%

+0,03 pp.

do roku 2020Rządowy Fundusz Polski Ład - Program inwestycji Strategicznych.

Istotne znaczenie w strukturze dochodów budżetowych Gminy Jarosław w 2021 r. odegrały uzyskane dotacje inwestycyjne. Wartość wykonanych dotacji w 2021 r. wyniosła 2.038.209,11 z czego 64.368,00 było środkami pochodzącymi z budżetu środków europejskich, zaś 1.973.841,11 pozyskano z budżetu państwa lub funduszy celowych.

W 2021 r. Gmina Jarosław otrzymała promesę w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie pn. "Modernizacja urządzeń ochrony wód poprzez remonty zbiornikowych przepompowni ścieków i wymianę wodomierzy na nowe, wyposażone w urządzenia do zdalnego odczytu". Kwota przyznanego dofinansowania wyniosła 10.450.000 zł. Więcej na temat projektów inwestycyjnych zrealizowanych z dofinansowaniem można zobaczyć w zakładce Inwestycje.WYDATKIWydatki ogółem WYKONANE w 2021 r.

63 167 191

+0,39%

do roku 2020


Wydatki ogółem na mieszkańca w 2021 r.

4 796

+0,31%

do roku 2020


4 240

Wydatki bieżące na mieszkańca


Wartość wskazuję na poziom środków jaki przeznaczano na realizację zadań bieżących jednostki.

557

Wydatki majątkowe na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom nakładów na realizację inwestycji oraz przyjęte priorytety w zakresie realizacji zadań własnych.

7 560 293

Środki własne

na inwestycje


Wartość nadwyżki operacyjnej pomniejszona o spłatę długu. Wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego.

745 216

Wydatki zrealizowane

z dofinansowaniem


Wartość wydatków zrealizowanych z udziałem środków zewnętrznych. Świadczy o aktywności JST w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania.W 2021 r. Gmina Jarosław najwięcej środków przeznaczała na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i wsparcia rodziny. Wykonanie wydatków na poziomie ponad 23,0 mln zł stanowiło 36% zrealizowanego budżetu. Wydatki z tego obszaru wiązały się w głównej mierze z realizacją rządowego programu "Rodzina 500+" oraz wypłatą zasiłków i świadczeń rodzinnych. Na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania wydano łącznie prawie 19,8.mln zł, co stanowiło 31% budżetu gminy. Obecność wydatków oświatowych na tak wysokim miejscu w strukturze wydatków wpisuje się w standardowy obraz tej części budżetu w większości gmin w Polsce. Podobna tendencja miała miejsce również w poprzednich latach. Znaczący udział w strukturze wydatków gminy odegrały środki przeznaczane na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (niemal 6,8 mln zł), co wiązało się m.in. z realizacją zadań inwestycyjnych. Utrzymanie aparatu administracyjnego w 2021 r. kosztowało ponad 4,7 mln zł, co stanowiło 7% wydatków gminy.

Kierunki wydatków Gminy Jarosław w 2021 r.ZADŁUŻENIEZadłużenie GMINY NA KONIEC 2021 r.

4 112 141

-16,98%

do roku 2020


Zadłużenie na mieszkańca na koniec 2021 r.

312

-17,04%

do roku 20204 635 584

Wynik budżetu

ogółem


Określa nominalną różnicę pomiędzy wysokością uzyskanych dochodów i zrealizowanych wydatków.

8 534 757

Wynik budżetu

bieżącego


Wartość wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji i spłaty zobowiązań bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego.

6,06%

Zadłużenie w stosunku do dochodów


Wartość wskazuje na udział kwoty długu w dochodach budżetowych.

18 077

Koszt obsługi

długu


Wartość wydatków na zapłatę odsetek od każdego 1 mln zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji.Zadłużenie Gminy Jarosław na koniec 2021 r. wyniosło nieco ponad 4,1 mln zł i stanowiło 6,06% wykonanych dochodów. W stosunku do ubiegłego roku kwota zadłużenia gminy spadła aż o 16,98% i jednocześnie o 1,93 pp. spadł udział zadłużenia w dochodach ogółem. Oznacza to, że gmina sprawnie obsługuje swoje zadłużenie, co pozwala na optymalne finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych. W 2021 r. wzrósł poziom wygenerowanej nadwyżki operacyjnej, co zapewnia bezpieczeństwo finansowe gminy, również w zakresie spełnienia ustawowej relacji zadłużenia, o której mowa w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych.


Kształt WPF Gminy Jarosław wg ostatniej zmiany w 2021 r.